پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

  در این نوشته رایج ترین مخاطرات ایمنی- بهداشتی در بیمارستانها ی عمومی لیست شده است.  توجه کنید که منظور از رایجترین در واقع  فراوان ترین  خطرات موجود در هرقسمت می باشد. باتشکر از خانم مهندس نیلوفر احمدی "قسمت اول: واحدهای اداری و پشتیبانی "  1-    بخش اداری: ü     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر) ü     استرس شغلی ü     خشونت در محیط کار ü     عفونتهای…

مخاطرات رایج بیمارستانها
Post by : پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران      Date : [Post_Date]      Time :

مهندسی بهداشت حرفه ای ، ایمنی و محیط زیست SKLF 

در این نوشته رایج ترین مخاطرات ایمنی- بهداشتی در بیمارستانها ی عمومی لیست شده است.

 توجه کنید که منظور از رایجترین در واقع  فراوان ترین  خطرات موجود در هرقسمت می باشد.

باتشکر از خانم مهندس نیلوفر احمدی

"قسمت اول: واحدهای اداری و پشتیبانی "

 

1-    بخش اداری:

ü     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر)

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

      ٢-    داروخانه:

ü     تماس با داروهای دست ساز

ü     تماس با داروهای مخدر

ü     سوءمصرف داروها

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کارنشسته- کار با کامپیوتر)

ü     داروهای تاریخ مصرف گذشته

ü     امحاء داروهای فاسد

ü     آلرژی به لاتکس

ü     خشونت در محیط کار

3-نظافت عمومی:

ü     محیط آلوده

ü     لوازم و تجهیزات آلوده(نظیر لوازم نظافت – تی ها – جاروها و....)

ü     اشیاء و لوازم تیز و برنده آلوده( نظیر سرسوزنها – تیغها – خرده های شیشه ای و فلزی و...)

ü     زباله های آلوده

ü     مواد شیمیایی

ü     پاک کننده ها – شوینده ها – ضدعفونی کننده ها

ü     آلرژی به لاتکس

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     ارگونومیکی (جابجائی دستی بار- ابزار کار و...)

۴-    تاسیسات- مهندسی:

ü     عفونتهای تنفسی( لژیونلا)

ü     مواد شیمیایی

ü     آتش سوزی

ü     خطرات ماشین آلات و تجهیزات

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     تماس با جیوه

ü     تماس با مواد عایق نظیر آزبست و پشم شیشه

ü     بخارات جوشکاری

ü     ابزاردستی

ü     سروصدا و ارتعاش

ü     گرما – رطوبت- سرما

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بار- کاردرفضای بسته- پوسچرهای بدنی مختلف نظیر کار در بالای سر و...)

ü     آلودگی های مختلف محیطی در حین تعمیرو نگهداری سیستم ها

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

۵-    CSR:

ü     تماس با گاز اتیلن اکساید

ü     تماس با جیوه

ü     تماس با گلوتارآلدئید

ü     تماس باسایر مواد شیمیایی

ü     لوازم تیز و برنده

ü     سوختگی

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     ارگونومیکی(کارنشسته و ایستاده- جابجائی دستی بار,و...)

ü      افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      آلرژی به لاتکس

۶-    رختشویخانه:

ü     البسه آلوده

ü     لوازم تیز و برنده

ü     سوختگی

ü     مواد شیمیایی

ü     آلرژی به لاتکس

ü     سروصدا

ü     گرما – رطوبت

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      ارگونومیکی(جابجائی دستی بار)

ü     آتش سوزی

٧-آشپزخانه:

ü     ارگونومیکی(کارایستاده-جابجائی دستی بار,و..)

ü     تجهیزات و لوازم کار(لوازم تیز و برنده - دستگاههای چرخ و برش گوشتو...)

ü     مواد شیمیایی

ü     سوختگی

ü     عفونتهای منتقله از مواد خام نظیر گوشت

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

"قسمت دوم : بخشهای درمانی "

 

٨-رادیولوژی- سونوگرافی:

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو...)

ü     تماس با اشعه

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     مواد شیمیائی ( داروهای ظهور و ثبوت)

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     سل

ü     خطرات اولتراسوند

٩- فیزیوتراپی:

ü     ارگونومیکی(جابجائی دستی بیمار- کارنشسته- کار با کامپیوترو....)

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     مواد شیمیایی

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

١٠- آزمایشگاه:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     سل

ü     مواد شیمیائی نظیر فرمالین- زایلل و ....

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     ارگونومیکی(کارنشسته- کار با کامپیوتر...)

ü     آلرژی به لاتکس

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

١١- اورژانس:

ü     خون

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     هرگونه اشیاء و لوازم بالقوه عفونی

ü     مواد شیمیایی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     سل

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     بیوتروریسم

١٢- بخشهای بستری:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     سل

ü     همه گیری بیماریهایی نظیر آنفولانزاو....

ü     آلرژی به لاتکس

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     گلوتارآلدئید

ü     مواد شیمیایی

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     آتش سوزی

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     سروصدا

ü     تماس با جیوه

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

١٣-ICU :

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     عفونتهای بیمارستانی

ü     سایر بیماریهای عفونی

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     فضای کار( ابعاد- محدودیتها- سایر مشخصات فیزیکی و..)

ü     آلرژی به لاتکس

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     شوک الکتریکی – برق گرفتگی

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü     استرس شغلی

ü     خشونت در محیط کار

١۴- اتاق عمل:

ü     پاتوژنهای خونی ( هپاتیت - ایدزو...)

ü     گازهای بیهوشی

ü     خطر سیلندرهای محتوی گاز

ü     آلرژی به لاتکس

ü     ارگونومیکی(نوبت کاری- پوسچرهای بدنی در حین کار – جابجائی دستی بیمار)

ü     خطر اشعه لیزر

ü     مواد شیمیایی

ü     خطرات تجهیزات و دستگاهها

ü     خطرneedle stick  - و سایر لوازم تیز و برنده

ü     افتادن – لیزخوردن- سقوط اشیاء

ü      تماس با اشعه( رادیوگرافی)

 
daily links
past
categories
tags
[Post_Tags_Title] (<-TagCount->)
friends
اجاره خودرو تهران
ابزار ساخت باکس دانلود فلت
hsecivilshop.test.com
hsecivil.blogsky.com
hsecivil.seeme.ir
محاسبات-انلاین
تبدیل واحد
لباس کار
تبديل فايل هاي PDF به Word
ابزار ساخت کد انتقال کاربر به سایت یا صفحه جدید
ابزار ساخت لوگوي کدنويسي شده حرفه اي
ابزار حرفه ای ساخت کد بنر گوشه ای
ابزار ساخت قالب برای صفحات جداگانه به شکلی زیبا و حرفه ای
ابزار ساخت اسلايدر
آموزش تصویری عمرانی
جزوات درسی مهندسی عمران
₪₪₪زدنیم بروزترین وبلاگ نیمباز₪₪₪
دانلود قالب جدید برای رزبلاگ
سوالات و جزوه های رشته های فنی
ماژول
فراهانی
مقاله و جزوات عمران و معماری ( architectural - civil
دامین ارزان
جدول تناوبی
فرمول نویسی آنلاین
پرتال دانشجویان عمران
خانه عمران
وب فول ساخت وب سایت رایگان
آدرسهای وبسایت رایگان
پروژه دانلود
وب سایت عمران
آموزش تصویری دروس دانشگاهی مهندسی
فضای آپلود 5 گیگ رایگان
رز آپلود
کسب درامد عالی
ماشین حساب آنلاین
فتوفانیا : ساخت عکس های بی نظیر برای خودتان با یک کلیک
رهگیری مرسولات پستی
قیمت بروز آهن اصفهان
قیمت مصالح
ایمنی عمران
دانلود فیلم های جذاب
code
template designed by black theme